فاز 8 - 1

واحد زیبای فاز 8 پردیس

فاز 2 - 1

واحد زیبای فاز 2 پردیس