ایران ملک
استعلام ثبتی

استعلام ثبتی قبل از انجام معامله ملکی

استعلام ثبتی قبل از انجام معامله ملکی: امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از قرارداد های خرید و فروش ملک در اجرا به مشکلات مختلفی برمی خورد. به طور مثال فروشنده ملکی را به خریدار واگذار می نماید، اما بعد از معامله مشخص می شود که ملک مذبور در رهن بانک بوده است. یا فروشنده […]