ایران ملک
کتیبه

کتیبه

کتیبه بیستون: کتیبه بیستون در زمان هخامنشی و شاید پیش از آن، به گونه ی “بگستانه” تلفظ می شد. در زمان های بعدی به گونه ی “بهیستان”/”بیستون”/ “باغستان”/ “بستان” تغییر حرف و آوا داد. آنگونه که از نوشته های “یودور سیسیلی”، تاریخ نویس یونانی بر می آید؛ در زبان یونانی آن را به شکل “بغیستانه” […]