ایران ملک
بیمارستان شفا

بیمارستان شفا پردیس

بیمارستان شفا پردیس : از جمله بیمارستان‌های عمومی (جنرال) مجهز در تهران بیمارستان شفا پردیس میباشد. در سال 1388 توسط جمعی از پزشکان خیرخواه و وطن دوست آشنا به منطقه ، این بیمارستان احداث شد.تا نیازهاى هموطنان را برآورده و رضاى خداى سبحان را به دست آورند. موقعیت دسترسی این مکان بسیار مناسب و علی میباشد. و […]