قرار داد ملکی

انواع سند ملکی

انواع سند ملکی در اولین گام بهتر است، با مفهوم آن آشنا شویم: نوشته ای که در مقام دفاع یا دعوا در امور ملکی قابل استناد باشد؛ سند ملکی گفته می شود. همچنین توافق ‌نامه‌ای برای امور ملکی است. که اموال و شرایط توافق شده، میان خریدار و فروشنده، از جمله مشخصات ملک و مال، […]