ایران ملک
جمعیت شهرستان پردیس

جمعیت شهرستان پردیس

تاریخچه تاسیس شهرستان پردیس : قبل از بررسی تاریخچه پردیس، لازم به ذکر میباشد، در سال های اخیر با توجه به تغییر رویکرد در برنامه های این شهرستان، رشد جمعیت شهرستان پردیس افزایش چشمگیری داشته است. و این شهر گسترده شد. و با پیوستن بومهن و جاجرود به شهر پردیس، شهرستان پردیس تشکیل گردید. همراه […]