ایران ملک
هوش مصنوعی

سطوح هوش مصنوعی

سطوح مختلف هوش مصنوعی: یک سیستم هوش مصنوعی بر اساس آن چه که از دنیای بیرون درک می‌کند؛ و می‌تواند به آن پاسخ دهد، دارای سه سطح می‌باشد. هوش مصنوعی محدود، عمومی، و سوپر هوش مصنوعی. در ادامه هر کدام را به تفصیل توضیح می‌ دهیم. هوش مصنوعی محدود (artificial narrow intelligence): در تاریخچه هوش […]