شرکت ایران ملک

مهندسی شهرسازی و دانستنی های آن

مهندسی شهرسازی چیست ؟ طرح و برنامه‌ریزی شهری از دو پدیده محیط وانسان به وجود می آید،که در کنار هم جوامع زیستی را به تشکیل میدهند.مهندسی شهرسازی یا به عبارت دیگر شهرساز به عنوان ایجاد کننده رابطه‌ای منطقی بین انسان و محیط زیست نقش مهمی دارد. در حال حاضر متخصصین شهرسازی، در دو رشته اصلی […]

شرکت ایران ملک

شهرسازی

شهرسازی چیست؟ شهر ، نه تنها برای یک فرد، بلکه برای شمار بسیاری از افراد ساخته شده است. مردمانی که متعلق به محیط ها ، رفتارها ، اشتغال ها و طبقات اجتماعی بسیار متفاوتی هستند ، به همین خاطردر شهرسازی باید شهری را جستجو و خلق کند که بتوان خواسته ها و نیازها و تصورات […]