ایران ملک
مقایسه پردیس و پرند

مقایسه پردیس و پرند

مقایسه پردیس و پرند : افزایش شدید قیمت مسکن در سال های اخیر در تهران و به تبع آن رکود اجتناب پذیر در این بخش ، سرمایه ها در بخش مسکن را به سوی شهرهایی همانند پردیس و پرند سوق داد. در نتیجه مقایسه پردیس و پرند در این برهه زمانی بسیار حائز اهمیت میباشد. […]