ایران ملک
حکم تخلیه

حکم تخلیه و دانستنی های آن

حکم تخلیه : شما به‌‌عنوان یک مالک، به‌هنگام اجاره دادن ملکتان باید از قوانین و شرایط گرفتن حکم تخلیه ملک آگاهی داشته باشید. تا در صورتی که روند قرارداد، طبق توافقاتی که از پیش تعیین شد، پیش نرفت، بتوانید به‌ صورت قانونی اقدام کنید. و حکم تخلیه ملکتان را بگیرید. در این بین سوالات متعددی […]

قرارداد اجاره

اجاره نامه چیست؟

اجاره نامه : در دوره امروزی، قرارداد اجاره از قرارداد‌های رایجی میباشد؛ که بسیار کاربردی ست. شما ممکن است؛ چه به‌‌ عنوان مالک یک ملک و یا به ‌عنوان مستاجر یک ملک، با قوانین و قواعد ملکی از جمله مفهوم کلی اجاره نامه و انواع آن آشنا نباشد.  و یا حتی با حکم تخلیه ملک […]