ایران ملک
مراحل برق کشی

مراحل برق کشی ساختمان

مراحل برق کشی ساختمان: به طور کلی می توانیم مراحل برق کشی ساختمان را به شکل زیر دسته بندی کنیم: مرحله اول: نقشه کشی کلیه سیستم های روشنایی، صوتی، تلفن و غیره تراز کردن قوطی کلیدها و مشخص کردن خط تراز مشخص کردن مسیر لوله ها و ایجاد شیار با استفاده از دستگاه شیار زن […]