شرکت ایران ملک

شهرسازی

شهرسازی چیست؟ شهر ، نه تنها برای یک فرد، بلکه برای شمار بسیاری از افراد ساخته شده است. مردمانی که متعلق به محیط ها ، رفتارها ، اشتغال ها و طبقات اجتماعی بسیار متفاوتی هستند ، به همین خاطردر شهرسازی باید شهری را جستجو و خلق کند که بتوان خواسته ها و نیازها و تصورات […]