ایران ملک
کاخ سعدآباد

کاخ سعدآباد

مجموعه فرهنگی سعدآباد: کاخ سعدآباد مجموعه‌ای ۱۱۰ هکتاری، در شمال شهر تهران می باشد. که توسط شاهان در دوره قاجار و دوره پهلوی، بنیادگذاری شد، و گسترش یافت. این مجموعه ی تاریخی دارای چند هکتار جنگل طبیعی، به همراه کاخ، عمارت، موزه و ساختمان‌ های متعدد، قنات ها ، باغ‌ ها و خیابان می باشد. […]