ایران ملک
کاداستر

کاداستر چیست

کاداستر چیست: کاداستر همان نقشه‌برداری، یا حدنگاری ثبتی است. یعنی نقشه‌برداری‌ که، ارزش حقوقی دارد. و میتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر نمود. در نتیجه کاداستر با استفاده از عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه و جمع‌آوری اطلاعات مالکیتی، و فنی از زمین‌، مساحت و حدود دقیق اراضی را مشخص میکند. و کمک می‌کند، که زمین‌ها سنددار […]