ایران ملک
معماری پایدار

معماری پایدار (سبز)

معماری پایدار چیست؟ در مطالعات به عمل آمده، این نتیجه حاصل شد؛ که معماری اکوتک و معماری ارگانیک و تا حدودی تفکرات معماری پست مدرن؛ به معماری پایدار نزدیک می باشند. نتایج بدست آمده، از این بررسی ها حکایت از آن دارد؛ با توجه به کمبود انرژی و مشکلات زیست محیطی، رشد شهر نشینی، باید […]