ایران ملک
کاخ گلستان

کاخ گلستان

کاخ گلستان: کاخ گلستان” یا “قصر گلستان” که بعدها با اسم “ارگ سلطنتی تهران” شناخته شد. این نام برگرفته از تالاری در محدوده کاخ گلستان فعلی، و متعلق به عهد فتحعلی شاه قاجار بود. که در دوره ناصرالدین شاه، با عنوان “عمارات مبارکه گلستان” روایی پیدا کرد. و در عهد مظفرالدین شاه با نام “قصر […]