ایران ملک
کاخ گلستان

کاخ گلستان

کاخ گلستان: کاخ گلستان” یا “قصر گلستان” که بعدها با اسم “ارگ سلطنتی تهران” شناخته شد. این نام برگرفته از تالاری در محدوده کاخ گلستان فعلی، و متعلق به عهد فتحعلی شاه قاجار بود. که در دوره ناصرالدین شاه، با عنوان “عمارات مبارکه گلستان” روایی پیدا کرد. و در عهد مظفرالدین شاه با نام “قصر […]

کاخ سعدآباد

کاخ سعدآباد

مجموعه فرهنگی سعدآباد: کاخ سعدآباد مجموعه‌ای ۱۱۰ هکتاری، در شمال شهر تهران می باشد. که توسط شاهان در دوره قاجار و دوره پهلوی، بنیادگذاری شد، و گسترش یافت. این مجموعه ی تاریخی دارای چند هکتار جنگل طبیعی، به همراه کاخ، عمارت، موزه و ساختمان‌ های متعدد، قنات ها ، باغ‌ ها و خیابان می باشد. […]